Afgørelser

Retsafgørelser skaber præcedens for den generelle praksis og har ikke alene betydning for den konkrete sag, men også for afgørelser i lignende fremtidige sager. Derfor, er det meget interessant at læse om tidligere retsafgørelser der omhandler parkering.

Klik på overskrifterne for at åbne og lukke emnerne.

Parkeringsklagenævnet

Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter pålagt af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængeligt private parkeringsområder.

På Parkeringsklagenævnet hjemmeside kan du finde afgørelser truffet af Parkeringsklagenævnet.
https://www.parkeringsklagenaevnet.dk/da/afgoerelser/

Domstole

Domstol En domstol er officielt, offentligt forum, der har myndighed til at foretage rettergang. Domstolenes klassiske virkeområde er afgørelse af tvister, idømmelse af straf, og afgørelse af spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser.

De danske domstole Højesteret er den øverste domstol og pådømmer ankesager fra landsretterne, som består af Østre Landsret og Vestre Landsret. Højesteret kan desuden pådømme sager, som er begyndt i byretten, men som med Procesbevillingsnævnets tilladelse kan ankes fra landsretten (en såkaldt 3. instansbevilling).

Domstolene har den dømmende magt Fordelingen af statsmagten i Danmark følger af Grundlovens § 3, hvorefter domstolene har den dømmende magt, denne kompetence indebærer afgørelse af civilretlige sager og idømmelse af straf.