Flere p-afgifter for samme forseelse?

Privat parkering
Du skal ikke betale for mere end en overtrædelse af kravet om, at der skal betales for parkering på stedet, medmindre du ved at parkere uden at betale, ligefrem ville tjene på kun at skulle betale en parkeringsafgift. En forudsætning for at afkræve dig mere end en p-afgift er i øvrigt, at der er skiltet med, at der kan/vil ske en opkrævning pr. døgn, man parkerer uden at betale.

Offentlig parkering
I “Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter – Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune,” står der:

2.8. Flere afgifter ved fortsat parkering
Det sker, at et køretøj i en længere periode er henstillet parkeret i strid med en parkeringsrestriktion. I sådanne tilfælde opstår spørgsmålet, om der kan pålægges flere parkeringsafgifter for den pågældende parkering. Der kan med sikkerhed pålægges en parkeringsafgift for forseelsen. Herefter er der endvidere mulighed for, at politiet foranlediger køretøjet fjernet, da det er henstillet i strid med gældende regler om standsning og parkering, jf. færdselslovens § 123, stk. 1, nr. 1.23.

I hvilket omfang, der kan pålægges flere parkeringsafgifter, indtil køretøjet flyttes eller politiet eventuelt foranlediger køretøjet fjernet, er uafklaret i retspraksis. Indtil videre bør det undgås, at der opstår urimelige tilfælde, hvor et køretøj pålægges et betydeligt antal afgifter for den samme forseelse. Henset hertil og til forsigtighedsprincippet taler meget for, at der maksimalt pålægges 1 parkeringsafgift pr. døgn, og at der som udgangspunkt højst pålægges 4 afgifter for den samme parkering. Skønnes der at være behov for at fravige udgangspunktet om højst 4 afgifter for samme forseelse, bør der forinden gives ejeren af køretøjet en skriftlig meddelelse, hvori ejeren opfordres til at fjerne køretøjet snarest, idet afgifts pålæggelsen i modsat fald vil blive genoptaget.