Hvad betyder de nye parkeringsregler

Ændringer vedrørende parkering på offentligt område
Tidligere kunne den enkelte kommune fastsætte egne lokale regler for parkering. Det betød fx., at man i nogle kommuner gerne måtte parkere med to hjul på fortovet, mens det i andre kommuner kunne udløse en parkeringsafgift. Der er nu sket en harmonisering af reglerne. Fra 1. marts 2014 gælder nu følgende grundregler i hele Danmark.

Parkering på fortov mm.
Inden for tættere bebygget område – inden for byzone skilt – må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat, helleanlæg o.lign.

Uden for tættere bebygget område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Kun muligt at lempe på krav
Ønsker kommunerne at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside. Find de kommunale parkeringsregler på pvagt.dk/weblinks.

Cykelsti-udkørsel
Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må man hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien.

Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Havari
Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet bilen. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Parkeringsafgifter
En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kr. Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port fordobles bøden til 1020 kr. Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Parkeringszoner og tidsbegrænsninger
Der kan inden for de enkelte kommuner fortsat være områder med særlige parkeringszoner, hvor der enten er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner. Disse områder skal være særligt skiltet.

Parkering med bl.a. trailer
Kommunerne kan stadig i en lokal bekendtgørelse fastsætte regler for standsning og parkering med trailer. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Parkeringsregler MC
Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og MC. Fra 1. marts kan kommunerne ikke længere fastsætte lokale regler for MC, der er strengere end udgangspunktet. Det vil bl.a. sige, at kommunen ikke kan bestemme, at en MC ikke må parkere i en almindelig p-bås. Som udgangspunkt er det ikke lovligt, at parkere en MC helt eller delvist på fortovet inden for byzone-skiltet, og helt på fortovet uden for byerne. Når det kommer til fortovsreglerne, skal man som MC-kører som hidtil følge de samme regler som alle andre. Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Ændringer vedrørende privat parkering
Fra 15. marts 2014 skal en p-afgift på privat område enten placeres synligt på bilen eller overdrages til føreren. Hvis det ikke er muligt, kan afgiften alternativt sendes til bilens ejer/bruger. Parkeringsafgiften skal desuden indeholde alle relevante oplysninger, herunder hvilken overtrædelse er der tale om, tid og sted samt hvor kan du klage.

Folketinget har vedtaget, at private parkeringsarealer skal markeres bedre og mere ensartet. Det betyder, at der senest 15. marts 2016 ved indkørsel til en privat parkeringsplads skal være opsat en sort tavle med et hvidt “P”. Skiltet skal desuden være forsynet med en undertavle, der enten angiver, at der er regler og vilkår på pladsen eller konkret angive disse regler og vilkår.

Senest 15. marts 2019 skal der inde på p-pladsen desuden opsættes skilte, der beskriver vilkårene for parkering. Disse skilte skal sidde, så det altid er muligt at se et skilt, når man befinder sig på pladsen og orienterer sig hele vejen rundt eller om et umiddelbart nærliggende hjørne. Skiltene skal som udgangspunkt også være sorte med hvid skrift.