Parkeringsregler

Enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering (Færdselslovens §2 pkt. 16). De nærmere regler for parkering er anført i færdselslovens §§ 28-31. Det omtalte køretøj kan være et automobil, en motorcykel, en cykel o.a og parkering af køretøjer kan enten være mod betaling eller gratis, idet motorcykler og cykler i mange kommuner ikke kan pålægges parkeringsafgift.

Klik på overskrifterne for at åbne og lukke emnerne.

Privat område

Privat parkering er parkering på privat område, hvor et parkeringsfirma fører kontrol. Det skal fremgå af skiltning, hvilke regler der gælder for parkering. Vil du benytte dig af parkeringspladsen, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området. Reglerne kan variere, så læs altid skiltningen grundigt. Skiltningen skal være tydelig og klart informere om parkeringsreglerne, og konsekvensen af at overtræde dem.

Har du haft mulighed for at se skiltet og vælger at parkere, har du dermed også accepteret at overholde reglerne. Det afgørende er altså ikke, om du har set skiltet og forstået indholdet, men om du har haft en fornuftig chance for det. Hvis du overtræder områdets parkeringsregler, vil det kunne udløse et kontrolgebyr eller en parkeringsafgift.

Offentligt område

Offentlig parkering er, når bilen parkeres på offentligt område, hvor politi og offentlige myndigheder, f.eks. kommunens parkeringskorps, fører kontrol.

Når du parkerer på offentlige områder, er der forskellige regler, der gør sig gældende. Overordnet har færdselsloven en række regler, der altid skal overholdes når man parkerer sin bil, men de enkelte kommuner kan også have udarbejdet et sæt kommunale parkeringsregler, der lemper de generelle regler.

Generelle parkeringsregler

Ifølge færdselsloven er der en række specifikke regler, man altid skal holde sig til når man parkerer eller standser sin bil.

Fare eller ulempe
Man må ikke standse eller parkere sin bil på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik.

Færdselsretningen
Når du parkerer eller standser din bil, må det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Indkørsel
Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr. Man må heller ikke parkere på en måde, der vanskeliggør kørsel til eller fra den pågældende ejendom.

Kørebanen
Det er ikke tilladt at parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.

Der er også en række steder, hvor det er forbudt at standse eller parkere sin bil, selvom der ikke skiltes med det.

 • På fodgængerfelt eller mindre end 5 m foran feltet.
 • I vejkryds eller mindre end 10 m fra den nærmeste tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant.
 • I eller mindre end 5 m før et opmarchområde. Et opmarchområde findes henimod et vedkryds, hvis der er mere end én spærrelinie og mere end én vognbane. Retningen på vognbanerne er underordnet.
 • Mindre end 5 m fra en tværgående cykelsti, der ikke ligger sammen med en kørebane
 • Ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen, når cykelstien løber langs kørebanen
 • På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel
 • På eller i nærheden af bakketop.
 • På handicapparkeringspladser. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr.
 • På hele den gul-afmærkede strækning ved et busstoppested og 12 m før og efter stoppestedsskiltet, hvis ikke der er gul kantstensafmærkning.
 • Ud for en spærrelinie, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinie er mindre end 3 m.
 • På afmærket plads for taxaer.
 • I krybespor.
 • På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, yderrabat, spærreflader og fortov
 • Udenfor byzone område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet

P-zone skiltning

Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje. Skiltet er en såkaldt zoneoplysningstavle, hvor der står ”P info”. Alle restriktioner i parkeringszonen skal fremgå af tavlen eller en undertavle. Skiltene skal være placeret, så man kan få øje på et p-skilt, når man står i en parkeringszone eller går om et nærliggende hjørne. Betalingsautomater vil kunne erstatte zoneoplysningstavler, men med samme krav om synlighed.

Markering af 10 meter-regel

Kommunerne har mulighed for at markere, hvor den såkaldte 10 meter-regel op til en vejkryds begynder. Markeringen er en gul trekant på kantstenen.

Parkeringsafgifter

En af parkeringsafgift udstedt af det offentlige koster 510 kr. Dog er der enkelte forseelser, der koster 1.020 kr., som nævnt ovenfor. Der kan maksimalt pålægge 3 parkeringsafgifter for samme parkering, og der skal være mindst 24 timer imellem de enkelte afgifter. Mange kommuner har selv overtaget kontrollen med parkeringsområderne. Parkeringsafgifter udskrives af kommunens egne parkeringsvagter, særlige parkeringskontrollører ansat under politiet eller af politiet.

Standsning og parkering

Ved Standsning forstås enhver frivillig hensætning af køretøjet som varer under 3 minutter. Det er ligegyldigt om føreren befinder sig i køretøjet eller ej.

Ved Parkering forstås enhver hensætning af køretøjet i over 3 minutter. Standsning kortere end 3 minutter, eller standsning for af- eller påstigning af passagerer, eller af- eller pålæsning af omfangsrigt eller tungt gods, anses dog ikke for parkering.

Standsning og parkering er forbudt:
* På fodgængerfelt, eller inden for en afstand af 5 m. inden feltet
* I vejkryds, eller inden for en afstand af 10 m. fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant
* Ud for udkørsel fra cykelsti, eller inden for en afstand af 5 m. inden udkørslen
* På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel
* På en sådan måde, at færdselstavle eller signal derved dækkes
* I viadukt eller tunnel
* På midterrabat, helleanlæg og lign. steder
* I eller ved uoverskueligt vejsving
* På eller i nærheden af uoverskuelig bakketop
* På strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinier er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning
* Ved siden af spærrelinie, hvis afstanden mellem køretøjet og linien er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinien findes en punkteret linie
* På afmærket holdeplads for hyrevogne
* På motorveje og motortrafikveje
* Hvor der er ubrudt gul kantstensafmærkning
* På cykelstier
* Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbudet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet.

Parkering forbudt (men ikke standsning)
Parkering må endvidere ikke ske:
* Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel
* Ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres
* På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område
* Ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn
* På anden måde, så adgangen til andet køretøj herved hindres, eller dette ikke kan føres fra stedet
* Hvor der er punkteret gul kantstensafmærkning
* I opholds- og legeområder, udenfor særligt afmærkede pladser.

Det er tilladt at standse og parkere i venstre side på ensrettede veje og på mindre befærdede veje.

Parkeringsregler for MC

Som udgangspunkt gælder der de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer. Læs her om de vigtigste regler.

Standsning og parkering på fortov
Forbuddet mod at standse eller parkere helt eller delvist på fortov og yderrabat indenfor byzonerne gælder også motorcykler. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren. Udenfor byzone-område kan motorcyklen standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser via en lokal bekendtgørelse.

Selvom du før har parkeret på fortovet med din MC uden at få en parkeringsafgift, betyder det ikke, at det er eller har været tilladt.

Tidsbegrænset parkering
Hvis der er tale om tidsbegrænset parkering, er udgangspunktet, at en motorcykel ikke må parkere på stedet. Kommunen kan dog lempe disse regler, hvilket i givet fald vil fremgå af kommunens lokale bekendtgørelse.

Parkering i parkeringsbås
En MC må gerne parkeres i almindelig p-bås. Men hvis p-båsen er reserveret til fx handicappede eller en særlig køretøjstype, skal man respektere dette. Hvis motorcyklen er 3-hjulet, skal den parkeres i båsens længderetning.

Betalingsparkering på offentlig vej
Den enkelte kommune kan bestemme, om der nogle steder i kommunen skal anvendes p-billet eller ej. Det er op til hver enkelt kommune, om motorcykler skal fritages for at trække p-billet.

Hvis du vil undgå, at p-billetten flyver af eller bliver taget af andre, kan du overveje at benytte mobilbetaling af parkeringsbilletten, hvis den løsning er tilgængelig på parkeringspladsen.

Parkering på private parkeringspladser
Motorcyklister skal på private parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med mindre andet fremgår af skiltningen. Hvis der ikke er nævnt særlige regler for motorcykler, gælder altså samme krav om p-billet, p-skive, parkering indenfor afmærket p-bås etc.

På en række private parkeringspladser kan man også betale for parkeringen via mobilbetalingsordninger.

Regler for handicapparkering

Der er særlige regler for handicapparkering. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på, om det er på en offentlig eller privat parkeringsplads.

Handicapparkering kræver, at du er indehaver af et handicapparkeringskort. Med dette kort, har du ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser. Dit handicapparkeringskort skal altid ligge synligt i forruden på bilen, så man kan læse hele kortets forside udefra.

Handicapparkering på offentligt område
* Hvis du parkerer på et offentligt område gælder der følgende regler, hvis du parkerer med et handicapparkeringsskilt i forruden. Du må parkere:
* Indtil 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Man må ikke overtræde standsningsforbud. P-skiven skal indstilles.
* Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. P-skiven skal indstilles.
* Tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I givet fald skal denne følge og p-skiven indstilles.
* Tidsubegrænset på steder med billetautomat (parkometer eller parkomat) hvis man ved ankomsten betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort/invalideskilt. Dog har man nogle steder lokalt vedtaget, at det skal være billigere eller gratis.

Hvis du parkerer på en plads reserveret til handicappede, kan du som udgangspunkt parkere frit, forudsat det ikke strider mod lokale skilte og regler. Hvis handicapparkeringspladsen er reserveret til et eller flere specifikke køretøjer, er det kun disse, der lovligt må holde på pladsen.

Handicapparkering på privat område
Der gælder ikke samme regler for handicapparkering på privat område. Et privat kontrolleret parkeringsområde kan for eksempel være ved et indkøbscenter.

Parkerer du på en handicapparkeringsplads, hvor et privat parkeringsselskab kontrollerer, skal du være opmærksom på de generelle bestemmelser, der kan være for området. Hold derfor øje med skiltningen om eventuel tids- eller anden parkeringsbegrænsning. Det kan for eksempel være, at du skal stille parkeringsskiven eller du skal trække parkeringsbillet – også selv om du holder på en handicapparkeringsplads.

Hvis der ikke en handicapplads på området eller pladsen er optaget, skal du overholde de generelle regler, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads, med mindre der er skiltet med andet.

Gælder i hele Europa
Handicapparkeringskortet gælder på handicappladser overalt i Europa. Vær dog opmærksom på, at der ligesom i Danmark kan være forskel på reglerne for offentlige pladser og private pladser.