Parkering

Enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering (Færdselslovens §2 pkt. 16).

De nærmere regler for parkering er anført i færdselslovens §§ 28-31. Det omtalte køretøj kan være et automobil, en motorcykel, en cykel o.a og parkering af køretøjer kan enten være mod betaling eller gratis, idet motorcykler og cykler i mange kommuner ikke kan pålægges parkeringsafgift.

Privat område

Privat parkering er parkering på privat område, hvor et parkeringsfirma fører kontrol. Det skal fremgå af skiltning, hvilke regler der gælder for parkering. Vil du benytte dig af parkeringspladsen, er det vigtigt at overholde de regler, der er gældende for området. Reglerne kan variere, så læs altid skiltningen grundigt. Skiltningen skal være tydelig og klart informere om parkeringsreglerne, og konsekvensen af at overtræde dem.

Har du haft mulighed for at se skiltet og vælger at parkere, har du dermed også accepteret at overholde reglerne. Det afgørende er altså ikke, om du har set skiltet og forstået indholdet, men om du har haft en fornuftig chance for det. Hvis du overtræder områdets parkeringsregler, vil det kunne udløse et kontrolgebyr eller en parkeringsafgift.

Offentligt område

Offentlig parkering er, når bilen parkeres på offentligt område, hvor politi og offentlige myndigheder, f.eks. kommunens parkeringskorps, fører kontrol.

Når du parkerer på offentlige områder, er der forskellige regler, der gør sig gældende. Overordnet har færdselsloven en række regler, der altid skal overholdes når man parkerer sin bil, men de enkelte kommuner kan også have udarbejdet et sæt kommunale parkeringsregler, der lemper de generelle regler.

Generelle parkeringsregler

Ifølge færdselsloven er der en række specifikke regler, man altid skal holde sig til når man parkerer eller standser sin bil

Fare eller ulempe

Man må ikke standse eller parkere sin bil på en måde, så det kan være til fare eller ulempe for den øvrige trafik.

Færdselsretningen

Når du parkerer eller standser din bil, må det kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet trafik kan standsning eller parkering dog ske i venstre side.

Indkørsel

Det er ikke lovligt at parkere ud foran en indkørsel til ejendom. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr. Man må heller ikke parkere på en måde, der vanskeliggør kørsel til eller fra den pågældende ejendom.

Kørebanen

Det er ikke tilladt at parkere på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.

Der er også en række steder, hvor det er forbudt at standse eller parkere sin bil, selvom der ikke skiltes med det

På fodgængerfelt eller mindre end 5 m foran feltet.

I vejkryds eller mindre end 10 m fra den nærmeste tværgående kørebane eller cykelstis nærmeste kant.

I eller mindre end 5 m før et opmarchområde. Et opmarchområde findes henimod et vedkryds, hvis der er mere end én spærrelinie og mere end én vognbane. Retningen på vognbanerne er underordnet.

Mindre end 5 m fra en tværgående cykelsti, der ikke ligger sammen med en kørebane

Ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 meter før udkørslen, når cykelstien løber langs kørebanen

På bro over motorvej, i viadukt eller tunnel

På eller i nærheden af bakketop.

På handicapparkeringspladser. Denne forseelse udløser en afgift på 1.020 kr.

På hele den gul-afmærkede strækning ved et busstoppested og 12 m før og efter stoppestedsskiltet, hvis ikke der er gul kantstensafmærkning.

Ud for en spærrelinie, hvis afstand imellem køretøj og spærrelinie er mindre end 3 m.

På afmærket plads for taxaer.

I krybespor.

På gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, yderrabat, spærreflader og fortov

Udenfor byzone område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet

P-zone skiltning

Parkeringszoner på offentlige områder skal skiltes både ved indkørsel til zonen og som udgangspunkt inden for zonen. Inden for zonen skal der skiltes med såkaldte infotavler, så parkeringsreglerne er synlige i hele parkeringszonen. En undtagelse kan være, hvis der er tale om en mindre parkeringszone med samme type veje. Skiltet er en såkaldt zoneoplysningstavle, hvor der står ”P info”. Alle restriktioner i parkeringszonen skal fremgå af tavlen eller en undertavle. Skiltene skal være placeret, så man kan få øje på et p-skilt, når man står i en parkeringszone eller går om et nærliggende hjørne. Betalingsautomater vil kunne erstatte zoneoplysningstavler, men med samme krav om synlighed.

Markering af 10 meter-regel

Kommunerne har mulighed for at markere, hvor den såkaldte 10 meter-regel op til en vejkryds begynder. Markeringen er en gul trekant på kantstenen.

Parkeringsafgifter

En af parkeringsafgift udstedt af det offentlige koster 510 kr. Dog er der enkelte forseelser, der koster 1.020 kr., som nævnt ovenfor. Der kan maksimalt pålægge 3 parkeringsafgifter for samme parkering, og der skal være mindst 24 timer imellem de enkelte afgifter. Mange kommuner har selv overtaget kontrollen med parkeringsområderne. Parkeringsafgifter udskrives af kommunens egne parkeringsvagter, særlige parkeringskontrollører ansat under politiet eller af politiet.